ویژگی های تابلو برق سنجش و توزیع طبق استانداردهای مربوطه

مطابق با استاندارهای توزیع برق تهران و سایر برق منطقه ای ها

کاربرد های تابلو برق سنجش و توزیع طبق استانداردهای مربوطه

جهت اندازه گیری مقدار مصرف برق برحسب کیلووات ساعت می باشد.

متریال های تابلو برق سنجش و توزیع طبق استانداردهای مربوطه

کلید های اتوماتیک جهت ورودی

کلید های مینیاتوری جهت مصرف کنندها

کنتور های تکفاز و یا سه فاز