ویژگی های تابلو برق صنعتی فشار متوسط کمپکت

همانطور که از نام این تابلوها پیداست مشخصه بارز این تابلوها جای کمتری را اشغال میکنند.

در این تابلوها از کلید های گازی و و خلا استفاده میکنند.

کاربرد  های تابلو برق صنعتی فشار متوسط کمپکت

در پستهای کیوسک منطقه ای

در پست های ثابت کم جا

متریال های تابلو برق صنعتی فشار متوسط کمپکت

همانند تابلوهای فشار متوسط ولی با این تفاوت که ازسیستم عایقی خلا و گازی SF6  استفاده گردد.